Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ- HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quy định phúc khảo bài thi học phần

Quyết định số 1117/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ, Tin học đối với các hệ, các trình độ đào tạo

Quy định số 3780 -QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệ vụ sư phạm đợt 3 năm 2021

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 3 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quyết định cấp chứng chỉ lớp Nghiệp vụ sư phạm đợt 2/2021

Quyết định về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 2 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền