Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ- HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Công tác chính trị
sinh viên
Danh sách file mềm đơn mẫu

Đối với các thủ tục hành chính dưới đây, sinh viên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn và điền các thông tin vào đơn.

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận một cửa P114A3. Cán bộ sẽ tiếp nhận kiểm tra thông tin và xử lý yêu cầu.

Bước 3: Sinh viên nhận kết quả tại bộ phận một cửa P114A3.