Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ- HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ, đánh giá khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp đề cương luận văn, đề cương luận án, chuyên đề tiến sĩ và luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ, đánh giá khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp đề cương luận văn, đề cương luận án, chuyên đề tiến sĩ và luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Quyết định số 3941/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền