Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ- HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

không có bài viết

không có mô tả

Quy định phúc khảo bài thi học phần

Quyết định số 1117/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ, Tin học đối với các hệ, các trình độ đào tạo

Quy định số 3780 -QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định tạm thời về áp dụng hình thức đào tạo từ xa

Quyết định số 1165-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Quyết định số 4232/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định việc thực hiện và đánh giá khóa luận, tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên

Quyết định số 1001-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy chế đào tạo trình độ đại học

Quyết định Số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo trình độ đại học chính quy

Quyết định số 3942/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền